De vereniging

Pensionering is niet noodzakelijkerwijs het einde van betrokkenheid bij de zorg of het einde van relaties met medebestuursleden. Dat stond de oprichters van Nestores, oud-bestuursleden van de NVZD, in 2006 bij de start voor ogen.
Tijdens hun werkzame leven ontmoetten NVZD-leden elkaar tijdens allerhande bijeenkomsten. Er ontstonden vriendschappelijke banden, er werd van elkaar geleerd en ook partners kregen een plaats bij deze ontmoetingen. Zakelijkheid en warme betrokkenheid wisselden elkaar af.
De nieuwste ontwikkelingen in de zorg, actuele vraagstukken, wetgeving en het politieke speelveld: het waren dé thema’s die aan de orde kwamen tijdens studiedagen, congressen, veelal met topsprekers. Er was daarbij ook oog voor de sociale component: de ontmoeting met oud-collega’s en hun partners, waarbij ook ruimte was voor een meer culturele component.
Nestores is een club van oud-bestuurders in de zorg.

Wat doet Nestores?

Nestores organiseert tweemaal per jaar een zorginhoudelijk congres, en daarnaast drie keer per jaar een evenement met een meer sociaal en cultureel karakter. Het accent ligt op de zorginhoudelijke congressen, in de vorm van werkbezoeken aan zorginstellingen. Leden willen graag met eigen ogen de actuele ontwikkelingen ervaren in de praktijk van alledag. Uit de mond van bestuurders horen wat hen het meeste bezighoudt in hun specifieke zorgveld. Onze gastsprekers zoomen niet zozeer in op details van besturing en toezicht, maar meer op trends en ontwikkelingen in de zorg, en de uitdagingen die dat oplevert.

Bestuur

E.W.C.M. (Eelco) Damen, voorzitter
A.J.M. (Ton) Zwijenberg, penningmeester
P.C. (Nelleke) Hubach-Hoogvorst, lid
A.B. (Binso) Wijmenga, lid
P.J.J. (Peter) de Kubber, lid

Activiteiten

Voor- en Najaarscongres

Zowel in het voorjaar als in het najaar wordt een congres georganiseerd rond een actueel zorg gerelateerd onderwerp. Daarbij wordt het vizier in het voorjaar afwisselend op één van de deelsectoren gericht: ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, verpleging & verzorging, gehandicaptenzorg. Zo mogelijk vinden de voorjaarsbijeenkomsten in een zorginstelling plaats zodat tevens een indruk wordt verkregen van de lokale situatie. De congressen worden gepland op een dinsdagmiddag in april en oktober. Op dezelfde dagen vinden ook de Algemene Ledenvergaderingen plaats.

SummerEvent en golfwedstrijd

In de zomer – doorgaans op een dinsdag in augustus – wordt een Nestores SummerEvent georganiseerd: een programma specifiek voor een stad of streek. Daarnaast organiseert Nestores in augustus de jaarlijkse golfwedstrijd.

WinterEvent

Op een dinsdagmiddag in januari wordt er een WinterEvent georganiseerd. De kern hiervan wordt gevormd door de Winterlezing die bij voorkeur door een lid van Nestores wordt gehouden. Op deze wijze worden de Nestores leden de mogelijkheid geboden om in vertrouwde kring een (levens)verhaal over het voetlicht te brengen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een uitgebracht boek of andere publicatie. Hierover wordt vervolgens nagepraat tijdens een gezamenlijk diner.

Nestores Nieuwsbrief

De leden en hun partners worden over de verschillende bijeenkomsten en ‘social events’ per email geïnformeerd via de Nestores Nieuwsbrief. De leden van Nestores kunnen tevens van deze Nieuwsbrief gebruik maken om elkaar te attenderen op andere (niet commerciële) activiteiten en (culturele) evenementen.